İşletme

BÖLÜM TANITIMI
İşletme Bölümü, ülke ekonomisinin gereksinim duyduğu çağdaş işletmecilik anlayışına uygun bilgili ve nitelikli işletme yöneticilerinin yetiştirilmesini amaç edinmiştir. Günümüzün rekabetçi ve hızla değişen koşularında işletmelerin en iyi şekilde yönlendirilmesi ve yönetilmesi ülkemizin ekonomisine büyük katkılar sağlayacaktır. Öğrencilerimizin gelecekte başarılı birer yönetici olmaları ve iş dünyasında karşılaşacakları sorunları çözme yolunda en uygun kararı vermelerini sağlamak eğitim ilkelerimizin temelini oluşturmaktadır. Genç, dinamik ve çalışkan eğitimci kadrosuyla iş dünyasının beklentilerine uyum sağlamayı amaçlayan bölümümüzde; matematik, istatistik, iktisat, mesleki İngilizce gibi temel derslerle birlikte işletmeciliğin temel fonksiyonlarını içeren yönetim, pazarlama, muhasebe, finansal yönetim gibi dersler verilmektedir. Bunun yanı sıra öğrencilerimizin ilgi alanları dâhilinde seçmeli dersler almaları da sağlanmaktadır. Öğrencilerimizin sayısal derslerle edindiği analitik düşünme becerisi, sözel derslerle edindiği muhakeme yeteneği ve yaratıcılığının gelişmesi çok yönlü yetişen bir çizgi oluşturmaktadır. Teori ve uygulamanın sentezini sağlamayı amaçlayan stajlarla sadece okul içinde öğrenme değil iş yerinde uygulama yönüyle de başarı sağlamayı hedeflemekteyiz. Ayrıca başarılı olan öğrencilerimiz çift ana dal ve yan dal programlarından da faydalanarak hem ikinci bir diploma şansı hem de farklı disiplinlerde kendilerini geliştirme şansı bulmaktadırlar. Mezunlarımız gerek özel sektörde gerek kamuda istihdam olanakları bulabildikleri gibi başarılı oldukları takdirde staj sonrasında da çalıştıkları birim ve bölümlerde istihdam edilebilmekte veya donandıkları girişimcilik bilgileriyle kendi işlerini kurabilmektedirler.

Kuruluş
Ardahan Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 2009-2010 yılında eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 2009 - 2010 eğitim öğretim yılında İşletme Bölümü ilk öğrencilerini almıştır.

Kazanılan Derece
Ardahan Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre, programı başarıyla tamamlayan mezunlar İşletme alanında lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmaları ve Öğrenci Seçme Sınavı’ndan yeterli puana sahip olmaları gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığında) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olunması gerekmektedir.

Bölüm Profili
Küresel rekabetin artması, geleceğin yönetici ve işletmecilerinin profesyonelce bilgilenmiş ve donatılmış girişimci kişiler olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle çağdaş bir işletme eğitim programı, ulusal ve uluslararası piyasadaki değişen koşulları dikkate alınarak hazırlanmalıdır. ARÜ, İİBF İşletme lisans eğitiminin amacı, esnek bir düşünce yapısına sahip ve giderek artan küresel rekabete uyum sağlayabilen öğrenciler yetiştirmektir. Lisans programı, işletmecilik ve sosyal bilimler ile ilgili derslerin yanı sıra, öğrencilerin sayısal yöntemler ve bilgisayar konularında da yetişmesini amaçlamaktadır. Aynı zamanda program, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, Muhasebe ve Finansman, Yönetim ve Organizasyon bilim dalları arasından seçim yapma olanağı vermektedir. Derslerin içeriği öğrencilerin teorik ve uygulamalı olarak bilgilerini geliştirebilmelerine, problemlerin çözülebilmesine olanak sağlamaktadır.
İşletme bölümü dahil olmak üzere fakültedeki tüm bölümlerde Staj ve Tez uygulamaları zorunlu olmakla birlikte, öğrencilerin deneyimlerini ve ileri düzey bilgilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Teknoloji destekli sınıflarıyla İşletme Bölümü her zaman gelişmeye açık, sorgulayan ve çözümler arayan bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri
Bu program mezunları KPSS’ den gerekeli puanları almaları durumunda A ve B grubu memur kadrolarına atmaya hak kazanırlar. KPSS sınavlarında başarılı olmaları durumunda Kamu Kurum ve Kuruluşlarında üst düzey yönetici pozisyonlarına atanabilecekleri gibi, müfettiş, kontrolör, denetmen, uzman v.b. kariyer görevlere de atanabilmekte veya memur olarak çalışabilmektedirler. Gerekli koşulları taşıyan öğrencilerimiz idari yargı hakimliği sınavlarına da girebilmekte ÖSYM’ce yapılan yazılı, Adalet Bakanlığınca yapılan mülakat sınavını başarmaları durumunda idari hakim olarak görev alabilmektedirler.
 Ayrıca özel sektör bünyesinde bankacılık, sigortacılık, halkla ilişkiler, ön muhasebe gibi çalışma alanlarında istihdam edilirler. Mezunlarımız Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ), büyük ölçekli şirketler ve çok uluslu firmalarda istihdam olanağı bulabilirler ve kişisel ilgi alanları ve tercihlerine göre muhasebe, pazar araştırması, üretim, pazarlama, satış sonrası hizmetler, planlama, yönetim ve denetim gibi birçok alanda çalışabilirler
 Mezunlarımız kendi işletmelerini kurma ve yönetme becerisine sahip olmanın yanında Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’ nin belirlediği şartları yerine getirmek koşuluyla serbest muhasebeci ve mali müşavirlik bürosu açabilirler.
Yine İşletme Bölümü’nden mezun olanlar, Sivil Toplum Kuruluşları’nda (Vakıf, dernek, vb.) görev alarak, profesyonel olabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimlerini tamamlayan mezunlar ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) sınavından yeterli notu almaları ve yabancı dil sınavlarından (ÜDS, KPDS, TOEFL v.b.) yeterli düzeyde puan almaları durumunda, lisansüstü ve doğrudan doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınav ölçme ve değerlendirme koşulları Ardahan Üniversitesi Önlisans - Lİsans Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilmiştir.

Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığında) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olunması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/ Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Prof.Dr. Ali Kemal ÇELİK
Bölüm Başkan Yrd. : Doç.Dr. Üyesi Tayfun YILDIZ
Yönetim ve Organizayon Anabilim Dalı Başkanı: Porf.Dr. Zafer AYKANAT
Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı Başkanı: Doç.Dr. Hakan CAVLAK
Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı: Doç.Dr. Tayfun YILDIZ
Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. Ali Kemal ÇELİK
Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı Başkanı: Dr.Öğr.Üyesi Şafak ALTAY
Tel: 04782114505 Ardahan Üniversitesi İİBF/ Çamlıçatak Kampüsü

DERS İÇERİKLERİ
Ders içeriklerine ulaşmak için Tıklayınız...