Genel Bilgiler

Lisans programlarımız, bilgiyi üreten ve kullanabilen, olayları ve durumları farklı bakış açılarıyla ele alan öğrenciler yetiştirilmesine odaklanmıştır. Eğitimde asıl önemli olan, bilgiden ziyade öğrenmeyi öğretmektir. Yapılandırmacı eğitim yaklaşımıyla öğrencilere, bilgiye ulaşma yollarını öğretiyoruz. Bilgi çağının gereği olarak, eğitimde disiplinlerarası yaklaşım esas alınmış, müfredat programları teorik bilgilerin araştırma ve uygulamalarla pekiştirilmesi tezi üzerine bina edilmiştir. Programlarımız, bütüncül bakış açısıyla, farklı disiplin alanlarına hitap eden ve hayatın her alanında uygulanabilir bir yapı arz etmektedir.
 

İİBF’nin ana hedeflerinden olan bilimsel araştırma hem teorik hem de uygulama çalışmalarıyla ülkemiz başta olmak üzere bütün insanlığın karşılaştığı sosyal içerikli problemlere gerçekçi çözümler üretmeyi hedeflemektedir.

Bünyesindeki bölümlerin bilimsel zenginliklerini bir araya getiren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, entellektüel sınırların ve devralınan disipliner sınırlara ait katılığın ötesine geçebilecek, sosyal bilimlerin etkinliğini bu derin ekonomik, kültürel ve toplumsal değişme döneminde artıracak disiplinlerarası bir çerçeve sunmaktadır. İİBF’ ye kaydolan bütün öğrenciler için amaç, kendi potansiyel ve kabiliyetlerine göre bir program izleyerek gerekli bilgileri ve yetkinlikleri kazanmaları, dünya standartlarında birer mezun olmaları ve global piyasalarda yerleştikleri pozisyonlarda kariyerlerinde başarılı olabilmeleridir. Küresel rekabetin alabildiğine yaşandığı günümüzde mezunlarımızın hızla değişen dinamik ve karışık ortamlarda kendilerini göstermeleri gerektiği gerçeğinden hareketle, karar verme süreçlerinde alternatifleri ortaya sıhhatli koyabilme, kısa, orta ve uzun vadeli planlar için en uygun olanlarını realize etme becerileri önem kazanmaktadır. Mezunlarımız için öngördüğümüz sadece belli bilgileri yüklenmeleri değil buna ilave olarak bu bilgileri kullanmaları ve gerekli analiz ve sentezleri yaparak kariyerlerinde başarılı olabilmeleridir.

İİBF öğrencileri kendi seçtikleri bölümlere ek olarak bölüm kurullarınca çerçevesi belirlenmiş yandal ve çift anadal programlarını bitirerek mezuniyetlerinde çift diploma veya yandal sertifikası alabilirler.

Misyon 
Ardahan üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, yetkinlik düzeyi yüksek öğretim elemanları ile ulusal ve evrensel değerleri kucaklayan, öğrenmeyi öğrenmiş, bilgiden bilgi üretebilen, çözümlenmemiş problemleri bilime dayalı olarak yenilikçi bir şekilde çözebilen, teknolojik gelişmeleri yakından izleyen, insanlığın refahı ve mutluluğu  için katkıda bulunabilen, sosyal gelişmelere açık, özgür fikirli, insan hayatını ve çevreyi koruyan, iyileştiren, idealist ve Atatürkçü gençler yetiştirmeyi hedefliyor.
 
Vizyon
Ardahan üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, yetkinlik düzeyi yüksek öğretim elemanları ile ulusal ve evrensel değerleri kucaklayan, öğrenmeyi öğrenmiş, bilgiden bilgi üretebilen, çözümlenmemiş problemleri bilime dayalı olarak yenilikçi bir şekilde çözebilen, teknolojik gelişmeleri yakından izleyen, insanlığın refahı ve mutluluğu  için katkıda bulunabilen, sosyal gelişmelere açık, özgür fikirli, insan hayatını ve çevreyi koruyan, İktisadi ve idari bilim dallarında evrensel ölçütlere uygun, dinamik, yenilikçi, yaratıcı ve sürekli mükemmeli arayan eğitim ve öğretim programları düzenlemek ve yürütmek; finansal, entelektüel, sosyal ve çevresel sermaye yaratabilecek ölçüde girişimci, söz konusu bilim dallarında çağdaş bilgilerle donatılmış, bilgilerini yaratıcı ve yenilikçi bir şekilde kullanabilen, bilgi teknolojisini pratiğe dönüştürebilen, geleceğin dünyasının başarı koşullarını kavramış olan ve ulusal kimliğini küresel değerlerle bağdaştırabilen bireyler yetiştirmek; iktisadi ve idari bilim dalları ile ilgili yöntem ve teknikleri kullanarak akademik araştırmalar yapmak ve bu araştırmaları literatüre kazandırmak; bölge üniversitesi fonksiyonunu yerine getirebilmek için üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde kamu ve özel sektörün ihtiyacı olan hizmetleri, üretim ve hizmet sektörü arasındaki işbirliğini, bilime dayalı araştırma ve çabalarla sağlanan potansiyel doğrultusunda yürütmektir.iren, idealist ve Atatürkçü gençler yetiştirmeyi hedefliyor.