Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, siyasal ve yönetsel konuların bilimsel çalışmasıyla ilgilenir. Siyaset Bilimi disiplini siyasal sistemde kaynakların ve değerlerin dağılım süreçlerini inceler. Disiplinin incelediği konular bir yandan güç, otorite, meşruiyet, sosyal sınıf, toplumsal cinsiyet, etnik yapı ve siyasal katılım gibi konuları kapsarken, öte yandan devlet, hükümet, siyasal partiler, baskı grupları ve uluslararası örgütler gibi kurumları içermektedir. Siyaset Bilimi içerisinde bulunan politik ve siyasal analizleri yerine getirir. Toplum ve devlet arasındaki ilişkiyi inceler.
Bu bağlamda, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi disiplini, yerel ve uluslararası düzeylerde gerçekleşen siyasal, sosyal ve ekonomik değişimleri anlamamıza yardımcı olan bir disiplindir. Bu disiplin, günlük yaşamda karşılaştığımız bir problemin iç yüzünü anlamamıza ve ufkumuzu genişletmemize yarayan yeni bakış açıları kazanmamıza olanak sağlar.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programının amacı, öğrencilerin siyasi, idari ve hukuki konularda temel kuramsal ve uygulamalı bilgileri edinmesini; kamu yönetimi alanındaki gelişmeleri takip ederek değerlendirme yapabilme ve kamusal sorunlara çözüm önerileri getirebilme becerisi kazanmalarını sağlamaktır. Yine öğrencilere siyasi kavramları, fikirleri, ideolojileri inceleyecek, araştıracak ve yorumlayabilecek siyasal bakış açısına sahip olmasını sağlayacak, hukukun temel bilgilerini edinecek ve kamu yönetiminde olan gelişmeleri takip edebilecek sorunları çözebilecek öğrencileri lisans eğitimleri ile yetiştirmektir. Yine program bilgi düzeyi yüksek, sorgulama ve analiz yeteneği gelişmiş ve hayata özgüvenle bakabilen öğrenciler yetiştirmeyi amaçlar.
 
MİSYON:
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nün misyonu kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yapabilecek niteliklerle donanmış, alanın güncel teorik ve uygulamalı bilgilerine sahip, aldığı eğitim ile çok yönlü düşünme, doğru karar verme ve etkili iletişim becerilerini haiz, kamu yönetimi alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri ve yeni teknolojileri takip eden ve bunları en iyi şekilde kullanabilen, takım çalışmasına yatkın, araştırmacı ve yenilikçi bireyleri topluma kazandırmaktır.
 
VİZYON:
Kaliteli bir akademik kadroya, yüksek araştırma potansiyeline ve mesleki anlamda rekabete açık mezunlara sahip bir bölüm haline gelmek. Evrensel, çağdaş bilgi donanımlı, özgün düşünce geliştirebilen, nitelikli ve etik kamusal değerlerle yetiştirdiği öğrencileri ile alanında öncelikli tercih edilen bir bölüm olmaktır.
 
KURULUŞ 
Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009-2010 eğitim-öğretim döneminde faaliyetlerine başlamıştır. Siyaset bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, ilk öğrencilerini 2010-2011 eğitim-öğretim döneminde almıştır
 
KAZANILAN DERECE
Bölümü başarıyla tamamlayan mezunlara Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında lisans diploması verilir.


DERECENİN DÜZEYİ (ÖN LİSANS, LİSANS, YÜKSEK LİSANS, DOKTORA)
Lisans, Yüksek Lisans

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI
Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı’dan yeterli puanı almış olması gerekir.

YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI 
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasını elde etmek.
 
SINAVLAR, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Ara sınav ve final sınavında alınan notlar otomasyon sistemine girilmekte ve bağlı hesaplamaya tabi tutulmaktadır.
 
MEZUNİYET KOŞULLARI
Derslerini ve kredisini başarıyla tamamlayan öğrenciler mezuniyet hakkını elde ederler.
 
BÖLÜM PROFİLİ
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü yakın ilişkili alanlar olan siyasal ve yönetsel konuların bilimsel bakış açısıyla ele alındığı bir eğitim vermektedir. Bölümümüzde lisans düzeyinde ders programı, kamu yönetiminin temel boyutlarına (kamu maliyesi, yerel yönetimler vb.) eğilmekle kalmaz; yönetim alanının teknik konularını da (muhasebe vergi sistemi vb.) ele alır. Bunlara ek olarak ana hukuk dallarının (medeni hukuk, borçlar hukuku vb.) yanı sıra siyaset bilimi açısından da zengin bir program sunmaktadır. Ayrıca bölüm öğrencileri Erasmus ve Farabi programları ile yurtdışı ve yurtiçi üniversitelerde belirli dönemler boyunca eğitim görme, bilgi ve görgülerini artırma imkanına sahiptirler.
Bölümümüzün kadrosunda hali hazırda 1 doçent, 6 yardımcı doçent, 3 öğretim görevlisi ve 5 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Siyaset Bilimi ve Kamu yönetimi Bölümü zengin ve yüksek nitelikli bir kadroya sahiptir. Zengin eğitim kadrosuna ek olarak, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nün ders planları, bu alandaki en güncel yaklaşımları ve gelişmeleri yansıtmaktadır. Bölümde verilen eğitimin temel hedefi, öğrencilerin siyasal gelişmeleri anlamaları, sorgulamaları, eleştirel bir bakış açısı ile değerlendirmelerini sağlayacak yetenekleri, kazandırmaktır. Bölümümüz geleceğin liderlerini yetiştirmekte olduğunun bilinci ile hareket etmektedir. Bölümümüzde aşağıdaki Anabilim Dalları bulunmaktadır.
Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı
Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı
Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı
Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı
 
ÖĞRENİM SÜRESİ:
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 yıllık lisans bölümüdür. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne bağlıdır.
 
MEZUNİYET KOŞULLARI:
Öğrencilerin mezun olabilmeleri için tüm dersleri başarı ile tamamlayıp, 240 AKTS kotalarını doldurmaları gerekmektedir. Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Bölümü’nden mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Diploması” alırlar.
 
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM OLANAKLARI
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Bölümü mezunları isterlerse yükseköğrenimlerine, yüksek lisans ve doktora olanaklarını değerlendirerek devam edebilirler.
 
 
 
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ MEZUNU İŞ OLANAKLARI NELERDİR?
Bölüm mezunları KPSS’den gerekli puanı almaları durumunda A (kaymakamlık, gelir uzmanlığı, vergi denetmenliği...) ve B (normal) grubu kadrolarına atanmaya hak kazanırlar. Bununla birlikte, çeşitli bakanlıklar tarafından açılan müfettiş, denetçi ve uzman yardımcılığı sınavlarına girebilir, devlet ve özel sektöre ait bankalarda, yerel yönetimlerde, işletmelerde ve sivil toplum kuruluşlarında istihdam edilebilirler. Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı’ndan ve yabancı dil sınavlarından gerekli puanı alan mezunların üniversitelerde akademisyen olabilmeleri söz konusudur. Bu çerçevede bölüm mezunlarımız;
  • İçişleri Bakanlığı’nda Kaymakam,
  • İdare ve Vergi Mahkemelerinde Hâkim,
  • Sayıştay’da Denetçi Yardımcısı,
  • Başbakanlık, Bakanlıklar, genel müdürlükler, düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar ile bankalar nezdinde uzman yardımcısı,
  • Başbakanlık, Bakanlıklar, genel müdürlükler, kamu ya da özel bankalarda müfettiş yardımcısı, kontrolör yardımcısı ya da denetçi yardımcısı 
  • Üniversitelerde araştırma görevlisi/,
  • Özel sektör, kamu sektörü ve sivil toplum kuruluşlarında her düzeyde çalışan ve yönetici olarak görev yapabilmektedir.
 
 
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ
Lisans eğitimlerini tamamlayan mezunlar ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) sınavından yeterli notu almaları ve yabancı dil sınavlarından (YDS, KPDS, TOEFL v.b.) yeterli düzeyde puan almaları durumunda, lisansüstü ve (doğrudan) doktora programlarında öğrenim görebilirler.
 
 Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
  Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı: Doç. Dr. İhsan KURTBAŞ
Bölüm Başkan Yardımcısı:
Doç.Dr. Onur AKÇAKAYA
Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Başkanı: Doç.Dr. İhsan KURTBAŞ
Yönetim Bilimi Anabilim Dalı Başkanı: Dr.Öğr.Üyesi Kutay ÜSTÜN
Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı Başkanı:
Doç.Dr. Onur AKÇAKAYA
Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı: Dr.Öğr.Üyesi Fesih BAYRAKTAR
 
Tel: 04782114505
Adres: Ardahan Üniversitesi İİBF/ Çamlıçatak Kampüsü

 
DERS İÇERİKLERİ
Ders içeriklerine ulaşmak için Tıklayınız...